IPPC

 

      บริษัทฯยื่นขึ้นทะเบียนถูกต้องจาก กรมวิชาการเกษตร

 

เพื่อนำมาใช้รับรองการจำกัด ตัวแมลงและไข่แมลง ของวัสดุไม้

 

โดยใช้วิธีการอบความร้อนไม่น้อยกว่า 56 °C ตามข้อกำหนด
IPPC(International Plant Protection Convention)

 

ทำให้พาเลทไม้และลังไม้ ใช้ส่งออกต่างประเทศได้